Fandikana, isa arakin'ny fomba fanisana taloha


Ohatra :

Isa

84 065 291
iraika amby sivifolo sy roanjato sy dimy arivo sy enina alina sy efatra amby valopolo tapitrisa

8 390,68
sivifolo sy telonjato sy valo arivo faingo valo amby enimpolo

Finday

032 57 772 62
aotra roa amby telopolo - fito amby dimampolo - roa amby fitopolo sy fitonjato - roa amby enimpolo

033 22 756 83
aotra telo amby telopolo - roa amby roapolo - enina amby dimampolo sy fitonjato - telo amby valopolo

CIN

547 012 546 647
fito amby efapolo sy dimanjato - aotra roa ambin'ny folo - enina amby efapolo sy dimanjato - fito amby efapolo sy eninjato

292 647 135 500
roa amby sivifolo sy roanjato - fito amby efapolo sy eninjato - dimy amby telopolo amby zato - dimanjato