Fandikana, isa arakin'ny fomba fanisana taloha


Ohatra :

Isa

151 724
efatra amby roapolo sy fitonjato sy arivo sy dimy alina sy iray hetsy

10 704,76
efatra sy fitonjato sy iray alina faingo enina amby fitopolo

Finday

032 75 436 59
aotra roa amby telopolo - dimy amby fitopolo - enina amby telopolo sy efajato - sivy amby dimampolo

032 80 815 67
aotra roa amby telopolo - valopolo - dimy ambin'ny folo sy valonjato - fito amby enimpolo

CIN

478 537 181 209
valo amby fitopolo sy efajato - fito amby telopolo sy dimanjato - iraika amby valopolo amby zato - sivy sy roanjato

439 152 700 787
sivy amby telopolo sy efajato - roa amby dimampolo amby zato - fitonjato - fito amby valopolo sy fitonjato