Fandikana, isa arakin'ny fomba fanisana taloha


Ohatra :

Isa

98 749 447
fito amby efapolo sy efajato sy sivy arivo sy efatra alina sy fito hetsy sy valo amby sivifolo tapitrisa

49 850,134
dimampolo sy valonjato sy sivy arivo sy efatra alina faingo efatra amby telopolo amby zato

Finday

032 76 810 63
aotra roa amby telopolo - enina amby fitopolo - folo sy valonjato - telo amby enimpolo

034 63 994 69
aotra efatra amby telopolo - telo amby enimpolo - efatra amby sivifolo sy sivinjato - sivy amby enimpolo

CIN

169 286 171 884
sivy amby enimpolo amby zato - enina amby valopolo sy roanjato - iraika amby fitopolo amby zato - efatra amby valopolo sy valonjato

212 951 482 630
roa ambin'ny folo sy roanjato - iraika amby dimampolo sy sivinjato - roa amby valopolo sy efajato - telopolo sy eninjato